کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ورنا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1395/05/17 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت اعتلا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/05/13 درمحل تهران5 برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده -مجمع عمومی فوق العاده شرکت آکنتور
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/05/21 درمحل تهران برگزار میگردد.