کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سمگا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1393/05/04 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت اعتلا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1393/05/04 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت شپترو
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1393/05/14 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شاوان
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1393/04/31 در شيراز برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت حسينا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1393/05/01 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه - و فوق العاده شرکت وبصادر
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده این شرکت در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خودرو
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:30 روز سه شنبه مورخ 1393/04/31 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شبندر
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1393/04/31 در بندرعباس برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مداران
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1393/04/30 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فسپا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1393/04/31 در تهران برگزار میگردد