کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پترول
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1395/06/20 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ساينا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1393/06/18 درمحل جاده فتح [قديم کرج )برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده-مجمع عمومی فوق العاده آکنتور
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/06/11 درمحل تهران برگزار میگردد.