کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خوساز
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1393/09/05 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت وسينا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1393/09/03 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شپديس
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1393/08/29 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت تپمپس
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1393/08/27 درتهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ممسنی
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1393/08/26 در تهران برگزار میگردد