کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ودي
در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1395/04/15 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ونفت
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1395/04/14 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده-عمومی عادی سالیانه شرکت وساپا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/04/10 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت فجر
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1395/04/12 درمحل کاشان برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت غاذر
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 16:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/04/10 درمحل تبريز برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کساپا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/04/09 واقع در کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه-عمومی فوق العاده شرکت مارون
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/04/09 درمحل مرکز همايش هاي بين المللي نيايش برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت غبهنوش
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/04/09 واقع در کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کساوه
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1395/04/06 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت هرمز
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1395/04/06 درمحل بندرعباس برگزار میگردد.