کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت وبشهر
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1393/08/20 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت وبملت
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1393/08/07 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت والبر
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1393/08/10 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خمحور
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 08:30 روز چهار شنبه مورخ 1393/08/07 در تهران برگزار میگردد