کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شکربن
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1394/03/17 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بمپنا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1394/03/16 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شلعاب
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1394/03/10 در تهران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت دفرا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1394/03/23 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پکرمان
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1394/03/09 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شاراک
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/03/06 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فن آوا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/03/06 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مداران
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1394/03/10 درتهران برگزار میگردد