کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت آکنتور
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 08:30 روز شنبه مورخ 1394/05/31 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت قثابت
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1394/06/02 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت وپترو
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1394/05/31 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت اخابر
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1394/06/10 در تهران برگزار میگردد