کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تپکو
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1394/07/28 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت قاسم
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1392/11/12 درجاده مخصوص کرج برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خاور
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1394/07/26 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حکشتي
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/07/29 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ثشاهد
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1394/07/28 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پارسيان
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/07/29 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت شبهرن
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1394/07/25 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت دتوليد
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1394/07/20 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت خفناور
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 1394/07/19 در تهرانبرگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فولاد
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 08:30 روز دوشنبه مورخ 1394/07/20 در اصفهان برگزار میگردد