کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت وسپه
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1394/12/08 واقع در تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شيران
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1394/12/04 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت داراب
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1394/12/03 در شيراز برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت جهرم
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1394/12/03واقع در شيراز برگزار میگردد. 

سه شنبه 20 بهمن ماه 1394 - 9:42  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 4 بهمن ماه 1394 - 16:35  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 30 دی ماه 1394 - 8:44  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 21 دی ماه 1394 - 9:17  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 30 آذر ماه 1394 - 13:45  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 30 آذر ماه 1394 - 13:39  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 23 آذر ماه 1394 - 13:10  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 23 آذر ماه 1394 - 11:35  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 3 آذر ماه 1394 - 16:58  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 3 آذر ماه 1394 - 16:47  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 24 آبان ماه 1394 - 11:39  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 16 آبان ماه 1394 - 6:6  |  اطلاعات بيشتر ...