کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده -عمومی فوق العاده شرکت آکنتور
جلسه مجمع عمومی این شرکت روز پنج شنبه مورخ 1395/06/25 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ساينا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/06/17 واقع در کيلومتر8جاده فتح (قديم کرج ) برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ديران
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1395/06/20 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ولساپا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1395/06/20 واقع در کيلومتر 9 جاده مخصوص برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پترول
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1395/06/20 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ساينا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1393/06/18 درمحل جاده فتح [قديم کرج )برگزار میگردد. 

سه شنبه 14 اردیبهشت ماه 1395 - 16:30  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 13 اردیبهشت ماه 1395 - 13:41  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 27 بهمن ماه 1394 - 11:54  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 20 بهمن ماه 1394 - 9:42  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 4 بهمن ماه 1394 - 16:35  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 30 دی ماه 1394 - 8:44  |  اطلاعات بيشتر ...