کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت وغدير
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1393/07/19 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فارس
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1393/07/26 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرنگی
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 93/07/19 در تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی بطور فوق العاده دپارس
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 9:00 روز سه شنبه مورخ 93/07/15 در تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کهمدا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1393/07/20 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت وبملت
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1393/07/16 در تهران برگزار میگردد 

دوشنبه 7 مهر ماه 1393 - 15:35  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 7 مهر ماه 1393 - 13:8  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 30 شهریور ماه 1393 - 15:6  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 29 شهریور ماه 1393 - 9:2  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 22 شهریور ماه 1393 - 10:46  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 15 شهریور ماه 1393 - 15:29  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 10 شهریور ماه 1393 - 12:51  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 8 شهریور ماه 1393 - 13:27  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 1 شهریور ماه 1393 - 11:17  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 20 مرداد ماه 1393 - 18:7  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 15 مرداد ماه 1393 - 17:36  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 12 مرداد ماه 1393 - 19:49  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 11 مرداد ماه 1393 - 13:18  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 15 تیر ماه 1393 - 15:17  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 4 خرداد ماه 1393 - 15:4  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 27 اردیبهشت ماه 1393 - 9:3  |  اطلاعات بيشتر ...