کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت شرنگي
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1393/12/10 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت شکلر
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1393/12/18 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ثنوسا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1393/12/17 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت خکمک
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1393/12/16 درتهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خاذين
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1393/12/16 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت دتوليد
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1393/12/11 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فاراک
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1393/12/12 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت وپاسار
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1393/12/05 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ثمسکن
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1393/12/06 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شيران
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1393/12/04 در تهران برگزار میگردد 

شنبه 23 اسفند ماه 1393 - 16:38  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 23 اسفند ماه 1393 - 8:41  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 18 اسفند ماه 1393 - 12:12  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 10 اسفند ماه 1393 - 11:36  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 9 اسفند ماه 1393 - 17:2  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 5 اسفند ماه 1393 - 11:16  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 4 اسفند ماه 1393 - 9:32  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 18 آذر ماه 1393 - 11:3  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 24 آبان ماه 1393 - 15:36  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 14 مهر ماه 1393 - 16:57  |  اطلاعات بيشتر ...