کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شيراز
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1393/02/17 درکيلومتر 5 جاده پل خان - سد درودزن برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اعتلا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 11:30 روز شنبه مورخ 1393/02/13 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کرماشا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 08:30 روز شنبه مورخ 1393/02/13 در کرمانشاه برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت زاگرس
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1393/02/14 درتهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ک ب س
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1393/02/13 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فولاي
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1393/02/11 در يزد برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت فايرا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1393/02/21 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت شبريز
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1393/02/06 در تبريز برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ميدکو
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1393/02/06 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فسپا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1393/02/03 در تهران برگزار میگردد 

پنجشنبه 7 فروردین ماه 1393 - 21:44  |  اطلاعات بيشتر ...

پنجشنبه 12 دی ماه 1392 - 14:42  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 13 آذر ماه 1392 - 9:45  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 20 شهریور ماه 1392 - 9:26  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 30 مرداد ماه 1392 - 15:35  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 13 مرداد ماه 1392 - 9:7  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 9 تیر ماه 1392 - 20:9  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 29 خرداد ماه 1392 - 16:12  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 28 خرداد ماه 1392 - 15:58  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 8 خرداد ماه 1392 - 9:52  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه 1392 - 17:13  |  اطلاعات بيشتر ...