کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت وبملت
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1393/08/07 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت وگردش
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1393/08/05 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت والبر
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1393/08/10 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خمحور
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 08:30 روز چهار شنبه مورخ 1393/08/07 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت شبهرن
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:30 روز سه شنبه مورخ 1393/07/29 در تهران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فارس
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1393/07/26 در تهران برگزار میگردد 

دوشنبه 14 مهر ماه 1393 - 16:57  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 7 مهر ماه 1393 - 15:35  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 7 مهر ماه 1393 - 13:8  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 30 شهریور ماه 1393 - 15:6  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 29 شهریور ماه 1393 - 9:2  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 22 شهریور ماه 1393 - 10:46  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 15 شهریور ماه 1393 - 15:29  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 10 شهریور ماه 1393 - 12:51  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 8 شهریور ماه 1393 - 13:27  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 1 شهریور ماه 1393 - 11:17  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 20 مرداد ماه 1393 - 18:7  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 15 مرداد ماه 1393 - 17:36  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 12 مرداد ماه 1393 - 19:49  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 11 مرداد ماه 1393 - 13:18  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 15 تیر ماه 1393 - 15:17  |  اطلاعات بيشتر ...