کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خکمک
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1394/04/14 درتهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت خريخت
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1394/04/13 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت خاذين
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 1394/04/13 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خمحرکه
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1394/04/13 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بشهاب
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1394/04/11 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لخزر
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 15:00 روز پنج شنبه مورخ 1394/04/11 در تهران برگزار میگردد 

یکشنبه 14 تیر ماه 1394 - 13:13  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 5 خرداد ماه 1394 - 10:7  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 29 اردیبهشت ماه 1394 - 10:8  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 7 اردیبهشت ماه 1394 - 9:57  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 26 فروردین ماه 1394 - 11:12  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 18 فروردین ماه 1394 - 18:31  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 23 اسفند ماه 1393 - 16:38  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 23 اسفند ماه 1393 - 8:41  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 18 اسفند ماه 1393 - 12:12  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 10 اسفند ماه 1393 - 11:36  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 9 اسفند ماه 1393 - 17:2  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 5 اسفند ماه 1393 - 11:16  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 4 اسفند ماه 1393 - 9:32  |  اطلاعات بيشتر ...