کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پارسيان
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/07/29 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت شبهرن
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1394/07/25 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت دتوليد
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1394/07/20 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت خفناور
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 1394/07/19 در تهرانبرگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فولاد
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 08:30 روز دوشنبه مورخ 1394/07/20 در اصفهان برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت پارسان
جلسه مجمع عمومی این شرکتدر ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1394/07/16 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت وايران
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1394/07/13 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قشهد
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1394/07/26 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کپشير
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1394/07/11 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت فملي
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1394/07/04 در تهران برگزار میگردد 

چهارشنبه 8 مهر ماه 1394 - 13:21  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 8 مهر ماه 1394 - 13:7  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 31 شهریور ماه 1394 - 15:41  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 31 شهریور ماه 1394 - 13:51  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 24 شهریور ماه 1394 - 16:5  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 16 شهریور ماه 1394 - 11:4  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 16 شهریور ماه 1394 - 10:22  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 8 شهریور ماه 1394 - 9:10  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 2 شهریور ماه 1394 - 15:38  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 2 شهریور ماه 1394 - 11:5  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 2 شهریور ماه 1394 - 9:35  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 31 مرداد ماه 1394 - 12:11  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 27 مرداد ماه 1394 - 11:48  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 27 مرداد ماه 1394 - 8:49  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 26 مرداد ماه 1394 - 8:51  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 25 مرداد ماه 1394 - 15:23  |  اطلاعات بيشتر ...