کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کساپا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/07/14 واقع در تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کهمدا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1395/07/18 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تاپيکو
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1395/06/29 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت آينده
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1395/06/28 درمحل مازندران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت شليا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1395/06/28 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت حپارسا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1395/06/28 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تيپيکو
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1395/06/28 واقع در تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سفارس
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/06/24 واقع در تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده -عمومی فوق العاده شرکت آکنتور
جلسه مجمع عمومی این شرکت روز پنج شنبه مورخ 1395/06/25 درمحل تهران برگزار میگردد. 

سه شنبه 14 اردیبهشت ماه 1395 - 16:30  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 13 اردیبهشت ماه 1395 - 13:41  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 27 بهمن ماه 1394 - 11:54  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 20 بهمن ماه 1394 - 9:42  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 4 بهمن ماه 1394 - 16:35  |  اطلاعات بيشتر ...