کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فخوز
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/11/28 درمحل اهواز برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بوعلي
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1394/11/25 واقع در تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت خساپا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/11/14 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت قشهد
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1394/11/10 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت وآيند
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/11/07 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت شبندر
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1394/11/05 درمحل بندرعباس برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سدور
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1394/11/03 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت وايرا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/10/30 واقع در تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت دزهراوي
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1394/11/04 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ثتران
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/10/30 واقع در تهران برگزار میگردد.