کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حخزر
جلسه مجمع عمومی این شرکتدر ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1394/03/19 در استان گيلان برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت قنقش
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/03/20 در اصفهان برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ختوقا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1394/03/19 درتهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فخوز
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/03/20 در اهواز برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت خعتبار
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1394/03/24 درل تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شکربن
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1394/03/17 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بمپنا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1394/03/16 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شلعاب
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1394/03/10 در تهران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت دفرا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1394/03/23 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پکرمان
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1394/03/09 در تهران برگزار میگردد