کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خوساز
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1393/09/05 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت وسينا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1393/09/03 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شپديس
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1393/08/29 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت تپمپس
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1393/08/27 درتهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ممسنی
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1393/08/26 در تهران برگزار میگردد 

شنبه 24 آبان ماه 1393 - 15:36  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 14 مهر ماه 1393 - 16:57  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 7 مهر ماه 1393 - 15:35  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 7 مهر ماه 1393 - 13:8  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 30 شهریور ماه 1393 - 15:6  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 29 شهریور ماه 1393 - 9:2  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 22 شهریور ماه 1393 - 10:46  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 15 شهریور ماه 1393 - 15:29  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 10 شهریور ماه 1393 - 12:51  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 8 شهریور ماه 1393 - 13:27  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 1 شهریور ماه 1393 - 11:17  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 20 مرداد ماه 1393 - 18:7  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 15 مرداد ماه 1393 - 17:36  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 12 مرداد ماه 1393 - 19:49  |  اطلاعات بيشتر ...