کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت وخاور
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1394/09/15 درمحل تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت وقوام(قوام)
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1394/09/15 درمحل تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت شلرد(لردگان)
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1394/09/15 درمحل شهرکر برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بموتو
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1394/09/23 درمحل تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سدشت
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1394/09/15 درمحل تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ثزاگرس
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1394/09/10 درمحل استان چهارمحال و بختياري برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت فايرا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1394/09/16 درمحل تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پدرخش
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1394/09/07 درکرج برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت وسالت
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز پنج شنبه مورخ 1394/09/05 واقع در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قثابت
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 15:00 روز پنج شنبه مورخ 1394/08/28 در تهران برگزار میگردد 

سه شنبه 3 آذر ماه 1394 - 16:58  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 3 آذر ماه 1394 - 16:47  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 24 آبان ماه 1394 - 11:39  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 16 آبان ماه 1394 - 6:6  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 16 آبان ماه 1394 - 5:51  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 11 آبان ماه 1394 - 11:38  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 5 آبان ماه 1394 - 10:29  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 8 مهر ماه 1394 - 13:21  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 8 مهر ماه 1394 - 13:7  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 31 شهریور ماه 1394 - 15:41  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 31 شهریور ماه 1394 - 13:51  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 24 شهریور ماه 1394 - 16:5  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 16 شهریور ماه 1394 - 11:4  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 16 شهریور ماه 1394 - 10:22  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 8 شهریور ماه 1394 - 9:10  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 2 شهریور ماه 1394 - 15:38  |  اطلاعات بيشتر ...