کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سمگا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1393/05/04 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت اعتلا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1393/05/04 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت شپترو
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1393/05/14 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شاوان
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1393/04/31 در شيراز برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت حسينا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1393/05/01 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه - و فوق العاده شرکت وبصادر
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده این شرکت در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خودرو
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:30 روز سه شنبه مورخ 1393/04/31 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شبندر
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1393/04/31 در بندرعباس برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مداران
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1393/04/30 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فسپا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1393/04/31 در تهران برگزار میگردد 

یکشنبه 15 تیر ماه 1393 - 15:17  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 4 خرداد ماه 1393 - 15:4  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 27 اردیبهشت ماه 1393 - 9:3  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 27 اردیبهشت ماه 1393 - 8:22  |  اطلاعات بيشتر ...

پنجشنبه 7 فروردین ماه 1393 - 21:44  |  اطلاعات بيشتر ...

پنجشنبه 12 دی ماه 1392 - 14:42  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 13 آذر ماه 1392 - 9:45  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 20 شهریور ماه 1392 - 9:26  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 30 مرداد ماه 1392 - 15:35  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 13 مرداد ماه 1392 - 9:7  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 9 تیر ماه 1392 - 20:9  |  اطلاعات بيشتر ...