کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت دارو
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1395/03/03 درمحل کيلومتر 18 اتوبان تهران - کرج - برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فسرب
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1395/02/20 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت وبوعلي
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1395/02/21 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده-وعمومی عادی بطور فوق العاده شرکت چفیبر
جلسه مجمع این شرکت که در ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1395/02/18 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت پارسيان
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/02/15 درمحل سالن همايش هاي نيايش واقع در تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ديران
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1395/02/13 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ولغدر
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1395/01/30 واقع در تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت غفارس
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1395/02/19 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ولغدر
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1395/02/11 واقع در تهران برگزار میگردد. 

سه شنبه 27 بهمن ماه 1394 - 11:54  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 20 بهمن ماه 1394 - 9:42  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 4 بهمن ماه 1394 - 16:35  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 30 دی ماه 1394 - 8:44  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 21 دی ماه 1394 - 9:17  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 30 آذر ماه 1394 - 13:45  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 30 آذر ماه 1394 - 13:39  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 23 آذر ماه 1394 - 13:10  |  اطلاعات بيشتر ...