کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شيران
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1394/12/04 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت داراب
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1394/12/03 در شيراز برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت جهرم
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1394/12/03واقع در شيراز برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فخوز
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/11/28 درمحل اهواز برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بوعلي
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1394/11/25 واقع در تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت خساپا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/11/14 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت قشهد
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1394/11/10 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت وآيند
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/11/07 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت شبندر
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1394/11/05 درمحل بندرعباس برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سدور
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1394/11/03 درمحل تهران برگزار میگردد. 

یکشنبه 18 بهمن ماه 1394 - 12:41  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 27 دی ماه 1394 - 10:47  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 20 دی ماه 1394 - 10:10  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 9 دی ماه 1394 - 13:41  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 9 دی ماه 1394 - 13:35  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 23 آذر ماه 1394 - 8:33  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 16 آذر ماه 1394 - 8:52  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 8 آذر ماه 1394 - 8:22  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 8 آذر ماه 1394 - 8:15  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 1 آذر ماه 1394 - 8:51  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 30 آبان ماه 1394 - 14:32  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 30 آبان ماه 1394 - 14:21  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 11 مرداد ماه 1394 - 8:45  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 31 تیر ماه 1394 - 13:38  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 26 خرداد ماه 1394 - 11:22  |  اطلاعات بيشتر ...