کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت قثابت
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1393/06/02 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - و فوق العاده شرکت فاذر
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تهران برگزار می شود
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتاير
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1393/06/01 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت قشهد
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1393/06/08 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت حکمت
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 08:30 روز یکشنبه مورخ 1393/06/02 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ورازي
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1393/05/26 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تکنو
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1393/05/29 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سدشت
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1393/05/26 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت وپترو
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1393/05/28 در تهران برگزار میگردد 

یکشنبه 3 آذر ماه 1392 - 23:40  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 30 تیر ماه 1392 - 0:26  |  اطلاعات بيشتر ...

جمعه 27 اردیبهشت ماه 1392 - 16:12  |  اطلاعات بيشتر ...

جمعه 20 اردیبهشت ماه 1392 - 20:1  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 15 اردیبهشت ماه 1392 - 1:1  |  اطلاعات بيشتر ...

پنجشنبه 22 فروردین ماه 1392 - 1:5  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 5 اسفند ماه 1391 - 0:35  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 28 بهمن ماه 1391 - 1:56  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 11 دی ماه 1391 - 21:39  |  اطلاعات بيشتر ...

جمعه 8 دی ماه 1391 - 22:50  |  اطلاعات بيشتر ...