کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کمينا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1394/09/14 درمحل تهران برگزار میگردد .
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ولبهمن
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1394/09/23 واقع در تهران برگزار میگردد .
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت وهور
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/09/18 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت خوساز
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1394/09/16 درمحل سالن اجتماعات شرکت واقع در کرج برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت وخاور
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1394/09/15 درمحل تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت وقوام(قوام)
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1394/09/15 درمحل تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت شلرد(لردگان)
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1394/09/15 درمحل شهرکر برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بموتو
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1394/09/23 درمحل تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سدشت
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1394/09/15 درمحل تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ثزاگرس
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1394/09/10 درمحل استان چهارمحال و بختياري برگزار میگردد.



 

یکشنبه 8 آذر ماه 1394 - 8:22  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 8 آذر ماه 1394 - 8:15  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 1 آذر ماه 1394 - 8:51  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 30 آبان ماه 1394 - 14:32  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 30 آبان ماه 1394 - 14:21  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 11 مرداد ماه 1394 - 8:45  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 31 تیر ماه 1394 - 13:38  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 26 خرداد ماه 1394 - 11:22  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 19 اردیبهشت ماه 1394 - 10:58  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 1 اردیبهشت ماه 1394 - 14:25  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 1 اردیبهشت ماه 1394 - 9:39  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 30 فروردین ماه 1394 - 9:47  |  اطلاعات بيشتر ...

جمعه 28 فروردین ماه 1394 - 10:30  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 2 شهریور ماه 1393 - 0:7  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 3 آذر ماه 1392 - 23:40  |  اطلاعات بيشتر ...