کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ورنا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1395/05/17 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت اعتلا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/05/13 درمحل تهران5 برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده -مجمع عمومی فوق العاده شرکت آکنتور
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/05/21 درمحل تهران برگزار میگردد. 

دوشنبه 3 خرداد ماه 1395 - 8:38  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 30 فروردین ماه 1395 - 10:5  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 24 اسفند ماه 1394 - 8:48  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 28 بهمن ماه 1394 - 9:20  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 18 بهمن ماه 1394 - 12:41  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 27 دی ماه 1394 - 10:47  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 20 دی ماه 1394 - 10:10  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 9 دی ماه 1394 - 13:41  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 9 دی ماه 1394 - 13:35  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 23 آذر ماه 1394 - 8:33  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 16 آذر ماه 1394 - 8:52  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 8 آذر ماه 1394 - 8:22  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 8 آذر ماه 1394 - 8:15  |  اطلاعات بيشتر ...