کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شلعاب
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1394/03/10 در تهران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت دفرا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1394/03/23 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پکرمان
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1394/03/09 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شاراک
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/03/06 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فن آوا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/03/06 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مداران
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1394/03/10 درتهران برگزار میگردد 

شنبه 19 اردیبهشت ماه 1394 - 10:58  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 1 اردیبهشت ماه 1394 - 14:25  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 1 اردیبهشت ماه 1394 - 9:39  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 30 فروردین ماه 1394 - 9:47  |  اطلاعات بيشتر ...

جمعه 28 فروردین ماه 1394 - 10:30  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 2 شهریور ماه 1393 - 0:7  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 3 آذر ماه 1392 - 23:40  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 30 تیر ماه 1392 - 0:26  |  اطلاعات بيشتر ...

جمعه 27 اردیبهشت ماه 1392 - 16:12  |  اطلاعات بيشتر ...